JUSTIFICACIÓ
OBJECTIUS
PRESENTACIÓ
MOTIVACIÓ
EPISTOLARI
JOCS
CONTES
OBJECTIUS GENERALS

 

  Mostrar interès i curiositat envers la comprensió del medi físic i social: formular preguntes, fer hipótesis i comprovacions d'alguns esdeveniments rellevants que s'hi produeixen.

  Valorar el medi natural i de la seva importància per a la vida humana, i manifestar actituds de respecte i conservació envers aquest.

  Establir relacions entre els diversos components de l'entorn, valorar-les i assolir hàbits que afavoreixin el manteniment del seu equilibri.

  Establir algunes relacions entre les característiques del medi físic i les formes de vida que s'hi estableixen.

  Potenciar actituds a favor de l'entorn més proper en la mesura de les seves possibilitats.

  Estimular el respecte i l'interès pels elements del marc natural i social d'ús individual i col.lectiu.

  Valorar la comunicació com a eina de relació entre les persones, facilitant actituds de compresió i respecte.

  Comprendre i produir textos oral.

  Comprendre les intencions i els missatges dels altres per enriquir les possibilitats comunicatives.

  Interesar-se pel llenguatge escrit i valorar-lo com un instrument d'informació, comunicació i plaer.

  Llegir, interpretar i produir textos com una forma de comunicació i plaer, descobrint i identificant elements bàsics del llenguatge.

  Interesar-se i valorar les produccions textuals pròpies i les dels seus companys.

  Diversificar i enriquir les seves capacitats expressives i comunicatives, utilitzant tècniques i recursos bàsics de les diferents formes d'expressió i representanció, per tal d'augmentar les possibilitats comunicatives.

  Utilitzar el llenguatge matemàtic per comunicar sentiments, desitjos, experiències i idees del món real o imaginari, ajustant-se, progressivament, als diferents contextos i situacions de comunicació habitual i als diferents interlocutors.

  Comprendre les intencions i els missatges dels altres per enriquir les seves possibilitats comunicatives.

  Interesar-se pel llenguatge matemàtic i valorar-lo com un instrument d'informació, comunicació i plaer.

  Diversificar i enriquir les seves capacitats lógico-matemàtiques, utilitzant tècniques i recursos bàsics, per tal d'augmentar les possibilitats comunicatives.

  Utilitzar els conceptes matemàtics per a la comprensió de la realitat, establint una relació interactiva com a font d'aprenentatge.

  Desenvolupar el seu potencial sensorial, perceptiu, imaginatiu i expressiu.

  Valorar la comunicació com a eina de relació entre les persones, que facilita actituds de comprensió i respecte.